اخبار افغانستان | آریانا تایمز | خبر افغانستان

 

اخبار افغانستان

پایگاه اطلاع رسانی «آریانا تایمز» در چهارچوب قوانین کشور افغانستان به امر اطلاع رسانی به منظور ارتقای سطح بینش و آگاهی عمومی می پردازد و در این زمینه، خود را مقید به اصول و ارزش های ذیل می داند و بر ای باور است که برآیند مجموعه عملکرد آریانا تایمز نباید موجب وارد کردن خدشه ای به این اصول و ارزش ها شود و در سست کردن پایه های وحدت ملی مردم افغانستان تأثیر گذارد، بلکه باید موجب تحکیم پایه های وحدت و یکپارچگی مردم شود. در فرمول قدرت دنیای امروز، رسانه‌ها کارکرد ماشین جنگی دیروز را پیدا کرده‌اند. این رسانه‌ها هستند که گلوله‌های جریان‌ساز شلیک می‌کنند و به جای به زانو درآوردن ارتش حریف، تسلط بر افکار عمومی یک ملت را هدف قرار داده‌اند.

آریانا تایمز

 امروز حتی آنانی که از دور هم دستی بر آتش رسانه دارند به نیکی دریافته اند بزرگترین دیکتاتوری عصر جدید در انسدادی است که برای تغییر و گشایش افق‌های جدید ایجاد شده است و کمتر کسی را جرأت اجتهاد در برابر غرب است، همه در برابر تابوهای تراشیده شده و افق‌های مجازی، کلاه به احترام برداشته‌اند. در دوران تحجر جدید، هیچ‌کس را فرصت و جرأت تفکر نیست و با غربالی ریز بافت و تنگ ‌چشم، ساحت تفکر را به تسلیم و عصر امروز را به عصر ترجمه و تفسیر کشانده‌اند. سیستم عصبی جوامع امروز در دست رسانه‌ها و اصحاب رسانه است. اگر استراتژی رسانه‌ای نداشته باشیم، برایمان استراتژی می‌نویسند، اگر ایده نداریم، برایمان ایده می‌نویسد و اگر فکر نکنیم، برای ما فکر می‌کنند. آنها سخت به دنبال صندلی‌های خالی هستند.

خبر افغانستان

اگر صندلی خالی فرهنگ و اندیشه را خالی بگذاریم دیگرانی هستند که بر آن تکیه زنند و ما را اسیر ریل‌گذاری‌های مجازی کنند. امثال سایت هایی مانند آریاناتایمز بسیار باید بیایند تا تکثر در جبهه رسانه‌ای ملی افغانستان را شکل دهند و جـریان فرهنگی پـویـا و مقـتـدر مردم را با تکیه بر تجربیات نسل های گذشته و حق‌خواهی و استکبارستیزی نسل های آینده که زلال تر و فهیم تر از نسل های پیشین در پاسداشت آرمان‌های ملی مردمی لحظه‌ای درنگ و تردید به خود راه نداده اند را پشتیبانی کنند.

اخبار افغانستان

[instashow id=”2″]