مادر افغان ‌که سه فرزندش را در جنگ از دست داد، سه فرزند دیگرش را به جبهه فرستاد

شیما بیوه و ۵۷ ساله است. او سه فرزندش را در یک حمله شورشیان در ولایت قندهار از دست داده، اما می‌گوید از اینکه سه پسر دیگرش که اکنون در ساختار نیروهای امنیتی کارمی‌کنند، به میدان نبرد برگردند راضی است.