ناامنی چالش، دولت افغانستان در سال گذشته و پیش رو

افغانستان در سال ۱۳۹۵ خورشیدی برای بقای خود در مقابل حمله های شورشیان تلفات سنگینی داد اما اجازه نداد شهرهای کشوراز کنترل دولت خارج شود.