پیشخدمت آمریکایی به خاطر گرفتن مدارک اقامتی مشتریان اخراج شد

در جنوب ایالت کالیفرنیا٬ در منطقه‌ای نزدیک به مکزیک٬ یک پیش‌خدمت رستوران که از چهار مشتری زن درخواست مدارک اقامتی کرده بود٬ اخراج شد.