استفاده از تحریک الکتریکی عضلات برای شبیه‌سازی برخورد با موانع در واقعیت مجازی

استفاده از تحریک الکتریکی عضلات برای شبیه‌سازی برخورد با موانع در واقعیت مجازی

محققان موفق شده‌اند با تحریک الکتریکی عضلات، برخورد با دیوار یا دیگر موانع در دنیای واقعیت مجازی را برای کاربران ملموس‌تر کنند.