عملیات نیروهای یمنی در عمق عربستان و هلاکت شماری از متجاوزان

در پی عملیات نیروهای یمنی در عمق عربستان خسارات سنگینی به نظامیان سعودی و تجهیزات جنگی آنها وارد آمد.