قصد دولت ترامپ برای اصلاح برنامه ویزای نیروی کار ماهر

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمانی را برای بازنگری در یک برنامه ویزای موقتی که از آن برای آوردن نیروی کار ماهر خارجی استفاده می شد امضا کرده است.