مریم شریف: چهره سیاسی آینده جدید پاکستان؟

از مریم شریف به عنوان یکی از چهره‌های سیاسی آینده آتی پاکستان نام برده می‌شود اما پی‌آمدهای درز اسناد و مدارک محرمانه ...موسوم به اسناد پاناما سبب شده که پای او هم به این ماجرا کشیده شود. آیا این موضوع می‌تواند سدی در راه پیشرفت مریم شریف، دختر نواز شریف نخست وزیر پاکستان باشد؟