موسسات حقوق بشری بحرین، گرگ در لباس میش

خانواده‌ام با دیدن آثار شکنجه روی بدنم به بخش ویژه تحقیقات شکایت کردند، اما این شکایت نه تنها باعث کاهش شکنجه‌ها نشد، بلکه به طور مفصل به علت این شکایت، شکنجه شدم.