هوش مصنوعی سبک یک تصویر را به دیگری منتقل می‌کند

هوش مصنوعی سبک یک تصویر را به دیگری منتقل می‌کند

اپلیکیشن‌هایی مانند فیسبوک و پریزما می‌توانند سبک و ظاهر یک تصویر را به انتخاب کاربر دستخوش تغییر کنند؛ اما آیا می‌توان این سبک‌ها را از تصویری دیگر به دست آورد؟