چای سبز با تک‌تیراندازان در خط مقدم جبهه در هلمند

این بار وقتی به هلمند بازگشتم، انتظار داشتم که در آنجا جنگ، مزارع مواد مخدر و جبهات جدید جنگ را ببینم. اما تصور نمی‌کردم که تفکیک میان طرف‌های جنگ تا این حد دشوار باشد. و در حالی‌که من آنجا بودم، ولسوالی سنگین سقوط کرد که یک شوک بزرگ بود.