گزارش؛ بایرن و نیاز به یک انقلاب تابستانی

اگرچه بسیاری معتقدند اشتباهات داوری نیز در حذف دیشب بایرن برابر رئال مادرید تاثیر داشت، اما عوامل دیگر نیز نقش مهمی داشتند.​​​​​​​