سه نفر در ‘حمله نژادپرستانه’ در کالیفرنیا کشته شدند

در پی تیراندازی منجر به کشته شدن سه نفر در یکی از شهرهای ایالت کالیفرنیا در آمریکا، پلیس یک مرد سیاهپوست به نام کوری علی محمد را بازداشت کرده است. به گفته پلیس محلی، این حمله دارای ماهیت تروریستی نبوده و انگیزه نژادپرستانه داشته است.