شبکه فاکس در پی ادعاهای آزار جنسی بیل اورایلی را کنار گذاشت

بیل اورایلی از مجریان یک برنامه بحث و نظر در شبکه "فاکس نیوز" در پی ادعای آزار جنسی برکنار شده است.