کسب شهروندی استرالیا دشوارتر می‌شود

نخست وزیر استرالیا شرایط جدید اعطای شهروندی این کشور به خارجیان را شرح داده که از جمله شامل آشنایی بیشتر با زبان انگلیسی و نشان دادن پایبندی به "ارزش‌های استرالیایی" از جمله احترام به آزادی دینی و برابری جنسیتی است.