دولت افغانستان: طالبان یک ‘جریان سیاسی’ نیست

دولت افغانستان در واکنش تلویحی به اظهارات سفیر روسیه در کابل گفته اقدام هر کشوری را که گروه طالبان را به عنوان یک "جریان سیاسی" قبول کند، محکوم می‌کند. سفیر روسیه در کابل اخیرا در نشست خبری گفته بود که طالبان یک جریان است و دولت افغانستان باید با این گروه صلح کند.