اولین اعدام در بیش از یکدهه در ایالت آرکانزاس

اولین حکم اعدام در بیش از یک دهه گذشته در زندانی در ایالت آرکانزاس در آمریکا به اجرا درآمده است. اعدام این زندانی با تزریق داروی مرگ آورانجام شده است.