خانم پلیس آمریکایی با هفت تیرش تا تایپه رفت

یک پلیس آمریکایی که یادش نبود تفنگش در کیفش است از فرودگاه لس آنجلس به تایوان رفت و تازه آنجا متوجه شد که هفت تیرش را از چمدانش در نیاورده است.