بررسی فهرست زندانیان حزب اسلامی برای آزاد شدن ‘پایان یافته است’

دفتر حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در کابل می‌گوید دولت افغانستان بررسی فهرست زندانیان این گروه را نهایی کرده و زندانیان آنها به زودی از بگرام و پلچرخی آزاد خواهند شد. اعضای این حزب همچنین می‌گویند آقای حکمتیار در شرق افغانستان است و در روزهای آینده در میان مردم حاضر خواهد شد.