پیروزی حقوقی زوج آمریکایی برای گذاشتن نام “الله” روی فرزند خود

زوجی در ایالت جورجیا در آمریکا برنده یک نبرد حقوقی برای گذاشتن نام فامیلی "الله" روی فرزند دختر خود شده اند.