ترس کریم از آینده خود در مادرید؟/ بنزما: در ترکیب رئال جایی برای گریزمان نیست!

کریم بنزما، مهاجم فرانسوی رئال مادرید معتقد است خرید آنتوان گریزمان به سود رئال مادرید نسیت.​​​​​​​