محرومیت، جریمه بازیکنان فریبکار فوتبال انگلیس

از فصل آینده بازیکنانی که با فریب داور قصد گرفتن پنالتی و یا اخراج بازیکن حریف را دارند، با جریمه سنگین مواجه خواهند شد.