مزایای خرید استارتاپ نسبت به راه اندازی کسب و کار جدید

مزایای خرید استارتاپ نسبت به راه اندازی کسب و کار جدید

خرید یک کسب‌ و کار که دارای رشد پایدار است، بسیار بهتر از ایجاد کسب‌ و کار جدید با آینده نامعلوم است. این مدل تأثیر بالایی در آینده کسب‌ و کار دارد.