بحران خط دفاعی در ترکیب بارسلونا

جرارد پیکه و خاویر ماسکرانو امروز هم در تمرینات بارسلونا غایب بودند تا شرایط این تیم برای دیدار مقابل ایبار دشوار شود.​​​​​​​