جایزه مربی سال انگلیس به نام سرالکس فرگوسن شد

اتحادیه مربیان لیگ برتر در سالگرد ۵۰ سالگی خود، عنوان جدیدی را به افتخار سر الکس فرگوسن به نام او نامگذاری کرده است.