سخنگوی غنی: دوستم پرونده دارد، امیدواریم به‌زودی برگردد

شاه حسین مرتضوی، سخنگوی محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری برای درمان به ترکیه رفته و امیدوار است به زودی برگردد. آقای مرتضوی گفته که پرونده قضایی آقای دوستم باید بررسی شود.