لام: دلم برای بازی کردن کنار دوستانم تنگ می شود

فیلیپ لام، کاپیتان بایرن مونیخ، تایید کرد که بعد از انجام آخرین بازی دوران حرفه ای اش، احساسات متنقاضی را تجربه کرد.​​​​​​​