آیا تحریم قطر بر میزبانی جام جهانی این کشور اثر خواهد گذاشت؟

قطر در انتظار است همسایگانش در خلیج فارس رسما خواسته ها و انتظاراتشان را اعلام کنند. گرچه به احتمال زیاد دوحه از آنها آگاه است.