احتمالاً زمین در یک پوچی بزرگ کیهانی قرار گرفته است

احتمالاً زمین در یک پوچی بزرگ کیهانی قرار گرفته است

دانشمندان ادعا می‌کنند که زمین در یک ناحیه پوچ بزرگ کیهانی قرار گرفته است و برخی از تصورات ما در مورد جایگاه زمین اشتباه هستند.