انتخاب ایران برای نایب رئیسی جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT)

انتخاب ایران برای نایب رئیسی جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT)

کشورهای عضو جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT)، ایران را برای نائب رئیسی جلسات آمادگی حضور در کنفرانس سران مختار مخابراتی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) برگزیدند.