قابلیت واقعیت افزوده‌ آیفون ۸ بسیار جذاب خواهد بود

قابلیت واقعیت افزوده‌ آیفون 8 بسیار جذاب خواهد بود

یکی از ویژگی‌هایی که در مورد آیفون ۸ بر آن تأکید زیادی می‌شود، قابلیت واقعیت افزوده است.