۲۷ خرداد: ورود مجسمه آزادی به نیویورک، مقصد نهایی این یادگار مهندسان فرانسوی

۲۷ خرداد: ورود مجسمه آزادی به نیویورک، مقصد نهایی این یادگار مهندسان فرانسوی

۱۳۱ سال پیش در چنین روزی، نماد شهر نیویورک یعنی مجسمه معروف آزادی با نام کامل «آزادی روشنگر جهان» توسط کشتی بخارِ فرانسوی وارد بندر نیویورک شد.