یادداشت؛ جام کنفدراسیون ها تشریفاتی نیست

از جام کنفدراسیون‌ها اغلب به‌عنوان مسابقات دستگرمی جام جهانی یاد می‌شود. این تعبیر شاید نادرست نباشد اما این جام یک مسابقات تشریفاتی هم نیست.