۹ رفتار سمی کسب و کار و راه های جلوگیری از آن

۹ رفتار سمی کسب و کار و راه های جلوگیری از آن

ویژگی مشترک تمام رفتارهای سمی این است که در ابتدا احساس مثبتی از انجام دادنشان منتقل می‌شود. اما از آنجایی که نمی‌توانند کنترل شوند درنهایت به ضرر شخص تمام خواهند شد.