‘رفتار ترزا می پس از آتش سوزی لندن، فاجعه بود’

حادثه آتش سوزی در برج گرنفل لندن به بحرانی سیاسی برای ترزا می تبدیل شده. ده روز بعد از انتخاباتی که موقعیت ترزا می را تضعیف کرد، او حالا با فشارهایی برای کناره گیری مواجه است.