آرسنال در یک صورت به سانچس اجازه جدایی می دهد

آینده الکسیس سانچس، ستاره شیلیایی آرسنال در هاله ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست فصل اتی او را با لباس کدام تیم خواهم دید.