تحقیقات از لوکا مودریچ به اتهام شهادت دروغ

دفتر دادستانی کرواسی اعلام کرد تحقیقات در مورد اتهام شهادت دروغ لوکا مودریچ در دادگاه رسیدگی به اتهامات زدراوکو مامیچ، مدیر سابق باشگاه دینامو زاگرب، را آغاز کرده است.