تغییر حکومت در کابل: راه حل بحران یا حرکت به سوی جنگ داخلی؟

حوادث چند روز گذشته در کابل که با حمله خونین روز چهارشنبه آغاز شد و با اتش گشودن پلیس بر روی مظاهره کنندگان در روز جمعه و حمله های انتحاری در تشییع جنازه قربانیان در روز شنبه به اوج خود رسید، نمایانگر بحران عمیقی است که نظام سیاسی افغانستان را با تهدید جدی مواجه کرده است.