داروی جدیدِ بیماران در بریتانیا؛ موسیقی زنده در بخش مراقبت‌های ویژه می‌پیچد

در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سلطنتی منچستر، نوازندگان داوطلب برای کسانی که بستری‌اند ساز می‌زنند. ابتکاری که بین بیماران و کارکنان بیمارستان بسیار طرفدار پیدا کرده.