راهپیمایی روز قدس نشانگر دیدگاه مسلمانان در قبال فلسطین است

«هدی البهادلی» معتقد است برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس اهمیت زیادی دارد و دیدگاه همه مسلمانان در قبال مسأله فلسطین را نشان می دهد.