رژیم آل خلیفه یک زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد

دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه در راستای تشدید خفقان علیه مردم این کشور، حکم اعدام یک زندانی سیاسی را صادر کرد.