شهید لبنانی، رزمنده‌ای که راه تانک‌های عراقی به اهواز را سد کرد

شهید «علی عباس» از فرماندهان جنبش امل لبنان بود در کنار «مصطفی چمران» در سال ۱۹۸۱ و در جبهه سوسنگرد علیه نیروهای بعث به فیض شهادت نائل آمد.