حمله مرگبار مهاجمان ‘جهادی’ به تفریحگاهی در مالی

مقامات در مالی، واقع در غرب آفریقا، می گویند که حمله مسلحانه به تفریحگاهی واقع در شرق پایتخت، حداقل دو کشته برجای گذاشته است.