پلیس پاریس خیابان شانزه‌لیزه را بعد از ‘حمله یک خودرو’ بست

یک خودرو در خیابان شانزه‌لیزه پس از اصابت به ون پلیس آتش گرفته است. وزیر امور خارجه فرانسه گفته که فرد مهاجم کشته شده و تعدادی اسلحه در خودروی او پیدا شده است.