آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل؛ از هر ۱۱۳ نفر در جهان یک نفر پناهنده است

پناهندگان از آسیب پذیرترین قشرها در جهان هستند. در جهانی که خشونت، هزاران زن و مرد و کودک را مجبور می کند که از خانه و کاشانه فرار کنند.