اشرف غنی به علما: همه با هم فتنه‌ها را خاموش کنیم

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در یک مراسم بزرگداشت از دهه نزول قرآن، از علمای دین خواست همراه با او یکجا "فتنه‌ها" را خاموش سازند. او بدون نام گرفتن از گروهی یا کسی گفت تعریف "فتنه و بغاوت و وحشت" به همه معلوم است.