راه‌هایی برای مدیریت کارمندان دورکار

راه‌هایی برای مدیریت کارمندان دورکار

دورکاری در حال همه‌گیر شدن است و بخش بزرگی از کارمندان یک شرکت را افراد دورکار تشکیل می‌دهند. مدیریت کردن این کارمندان کمی متفاوت‌ از کارمندان حضوری است.