روز جهانی قدس قضیه فلسطین را زنده نگه می‌دارد

«عبدالرحمن اللویزی» معتقد است روز جهانی قدس پدیده‌ای جهانی و مهم است که در افزایش روحیه مقاومت و امید در نزد فلسطینی‌ها تاثیر مهمی دارد و موجب زنده ماندن مسأله فلسطین می‌شود.