روز جهانی قدس و متغیرات منطقه‌ای و بین‌المللی

کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین با حضور کارشناسان صاحب نام حوزه غرب آسیا، روز جهانی قدس را در وضعیت کنونی منطقه بررسی می‌کند.