شبکه ملی اطلاعات و شبکه علمی به کجا رسیدند

شبکه ملی اطلاعات و شبکه علمی به کجا رسیدند

سرنوشت پروژه‌های فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک و شبکه علمی کشور که قرار بود اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ به بهره‌برداری برسند، هنوز نامعلوم است.